Strgačina bb, Rudo 73260, BiH. Ž.R. 562-0068138101-060 NLB Banka.

Strgačina, BiH


Geografski podaci

Strgačina se nalazi na lijevoj obali velikog zavoja Lima, tamo gdje u njega utiču njegove lijeve pritoke Radojna i Sućeska, na nadmorskoj visini od oko 340 do 470 m. U tom dijelu je Lim ustvari rukavac hidroakumulacije HE Višegrad, a i ušća pritoka su također višestruko proširena. Kraćom lokalnom cestom, Strgačina je povezana sa regionalnom cestom R-467, koja izlazi na magistralu M-5: Foča – Goražde – Višegrad – Zvornik.

Istorijat

Stara lokacija centra Mjesne zajednice Strgačina je, prije izgradnje HE Višegrad bila uz samo ušće Radojne i Sućeske, a nakon potapanja, mjesto se preselilo na obale hidroakumulacije. Pripremni radovi su započeti 1983, a početak glavnih radova 1. aprila 1985. godine. Prvi generatori su pušteni u pogon 25. novembra 1989. godine. Podaci o tom zahvatu su impozantni. jer je trebalo:
1. iskopati 2.100.000 m³ uglavnom kamenih materijala
2. izgraditi nasipa 200.000 m³
3. ugraditi betona 650.000 m³.